فارسى
Journal Quality & Productivity
Introduction
Papers Publihed in The Latest Issue Of The Last Volume
 Volume8،Issue4 (1398) ،Successive27
Download Papers All Files Of This Issue
 
1

سنجش کارایی منابع انسانی با استفاده از مدل شبیه‌سازی در کلینیک سرپایی کرمان 

( 280 Visit ) ( 4 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Period 8 - Issue 4 - Successive Number 27
Auhtors :
Abstract :


در این مقاله برای سنجش کارایی منابع انسانی واحد پذیرش از مدل شبیه‌سازی استفاده می‌شود. این پژوهش به صورت توصیفی- کاربردی است که در پاییز سال 1397 در یک کلینیک سرپایی منتخب کرمان انجام گرفت. زمان ورود افراد به واحد پذیرش، زمان شروع و پایان خدمت‌دهی ثبت شد. با استفاده از روش شبیه‌سازی، جریان بیمار مدلسازی گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تعیین توابع توزیع احتمالی از Input Analyzerاستفاده گردید و با استفاده از نرم‌افزار Arena، واحد پذیرش شبیه‌سازی گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی واحد پذیرش درصد کارایی منابع انسانی در قسمت‌های شماره‌دهی جهت دریافت نوبت و ثبت اطلاعات و پرداخت هزینه به ترتیب 33/99 و 23/71 درصد است.


Keywords :


سنجش کارایی، شبیه‌سازی، منابع انسانی، کلینیک سرپایی2

بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر عملکرد شغلی کارکنان(مورد مطالعه؛ شرکت توزیع نیروی برق)

( 277 Visit ) ( 5 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Period 8 - Issue 4 - Successive Number 27
Auhtors :
Abstract :


پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر عملکرد سازمانی کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان می باشد که نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام گرفت. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای  Spss 21و SmartPLS2تجزیه و تحلیل گردید. یافته¬های پژوهش نشان داد که فرضیه¬های پژوهش تأیید می شود و به این ترتیب حمایت سرپرست، زمینه¬های شغلی، پاداش¬های سازمانی و انصاف بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر دارد. بنابراین به مدیران شرکت توزیع نیروی برق پیشنهاد می گردد که برای افزایش عملکرد شغلی کارکنان به مفهوم حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد آن توجه داشته باشند و همواره بستر مناسب آن را فراهم نمایند.


Keywords :


حمایت سازمانی ادراک شده، عملکرد شغلی کارکنان، شرکت توزیع نیروی برق3

نقش تفکر استراتژیک بر بهره‌وری نیروی انسانی در نیروگاه شهید مفتح همدان

( 270 Visit ) ( 5 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Period 8 - Issue 4 - Successive Number 27
Auhtors :
Abstract :


این پژوهش با هدف تاثیر تفکر استراتژیک بر میزان بهره‌وری نیروی انسانی در نیروگاه شهید مفتح همدان انجام شد. تحقيق حاضر از لحاظ هدف يك تحقيق كاربردي، از لحاظ روش جزء تحقيقات توصيفي از نوع همبستگي و از لحاظ شيوه گردآوري داده‌ها يك تحقيق كمي بود. جامعه آماري پژوهش شامل تمامی کارکنان نیروگاه شهید مفتح همدان بودند که طی سال 1397 مشغول به فعالیت در آن سازمان بودند. نمونه آماري با استفاده از جدول مورگان و كرجسي با روش در دسترس به تعداد 55 نفر برآورد گردید. در این پژوهش برای سنجش تفکر استراتژیک از پرسشنامه 39 سوالی گلدمن (2006)و بهره‌وری نیروی انسانی از پرسشنامه 26 سوالی هرسی و گلدسمیت (1980) استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه‌های تفکر استراتژیک و بهره‌وری نیروی انسانی با روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 95/0 و 90/0 به دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که تفکر استراتژیک بر بهره‌وری نیروی انسانی تأثيرگذار بود و توانست حدود 56/0 واریانس بهره‌وری نیروی انسانی را پیش‌بینی و تبیین نماید. همچنین ابعاد تفکر استراتژیک از جمله تفکر مفهومی، تفکر سیستمی، فرصت طلبی هوشمندانه و آینده نگری بر بهره‌وری نیروی انسانی اثرگذار بوده و باعث افزایش آن شدند.


Keywords :


تفکر استراتژیک، بهره‌وری نیروی انسانی، نیروگاه شهید مفتح4

بررسی حضور خودروهای الکتریکی در شبکه های قدرت

( 262 Visit ) ( 4 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Period 8 - Issue 4 - Successive Number 27
Auhtors :
Abstract :


ازآنجایی‌که خودروهای درون‌سوز علاوه برافزایش آلاینده‌های گازی، تولید ریز گرد و آلودگی صوتی نیز دارند، کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدتی برای استفاده از خودروهای الکتریکی به‌جای خودروهای درون‌سوز و نیز استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق دارند. استفاده از خودروهای الکتریکی تأثیراتی مثبت و منفی بر شبکه برق، محیط‌زیست و حمل‌ونقل دارد. اما امکانات و تأثیرات مثبت این خودروها بر شبکه باعث افزایش استفاده از آن‌ها شده است. در این مقاله به بررسی تأثیرات خودروهای الکتریکی بر سیستم قدرت در سه دیدگاه مختلف پرداخته شده است.


Keywords :


برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ، تاثیر شارژ و دشارژ، شبکه قدرت،خودروهای الکتریکی، جایابی5

افزایش راندمان تولید انرژی در توربین های بادی داراي ژنواتور القايي تغذيه دوگانه (DFIG) با استفاده از کنترلر‌هاي فرکانس ترکیبی

( 263 Visit )  Abstract And Keywords
Publication Information : Period 8 - Issue 4 - Successive Number 27
Auhtors :
Abstract :


افزايش روزافزون میزان ظرفيت نصب شده انرژی بادی در بسياري از کشورها، مي‌تواند به طور بالقوه بر ديناميک شبکه قدرت، به ويژه در ثبات فرکانس سيستم، اثر بگذارد. چرا که برخي از ژنراتورهاي بکار گرفته شده در توربين­های بادي مانند ژنراتور القايي تغذیه دوگانه (DFIG) که در حال حاضر به طور گسترده مورد استفاده قرار مي‌گيرند، همانند ژنراتورهاي سنکرون معمولي، به پاسخ فرکانسي کمک نمي‌کنند. بنابراين، مشخصه پاسخ فرکانسي توربين باد مبتني بر DFIGنياز به تحقیق و توسعه دارد. در اين مقاله، ابتدا کنترلر فرکانس توربین بادی مبتنی بر DFIGبا استفاده از طرح های کنترل اینرسی مصنوعی و سرعت روتور، مدل شده‌است. سپس ويژگي‌هاي پاسخ فرکانسي توربين بادي DFIGبا طرح‌هاي کنترل تکی و طرح‌هاي کنترل ترکيبي با استفاده از MATLAB/ Simulinkمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج شبيه سازي نشان مي‌دهد که عملکرد پاسخ فرکانسی توربين بادي DFIGرا مي‌توان با استفاده از طرح هاي کنترل ترکيبي افزايش داد که نتیجه آن افزایش راندمان تولید انرژی در این نوع توربین­های بادی است.


Keywords :


اینرسی مصنوعی، ژنراتور القايي تغذيه دوگانه (DFIG)، کنترل فرکانس، راندمان توربین بادی. 6

توسعه نمودار کنترل جدید برای پایش زمان شکست محصولات با توزیع وایبول

( 265 Visit ) ( 1 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Period 8 - Issue 4 - Successive Number 27
Auhtors :
Abstract :


از قابلیت اطمینان با عنوان کیفیت در طول زمان و یکی از ابعاد کیفیت یاد می‌شود. بهبود قابلیت اطمینان محصول، از نگرانی‌های عمده در فرآیندهای تولیدی و خدماتی است که با اعمال کنترل فرآیند آماری می‌توان به این هدف دست‌یافت. نمودار کنترل آماری یک ابزار پایش فرآیند است که به‌طور گسترده در صنعت تولید مورداستفاده قرار می‌گیرد و می‌توان آن را در پایش روند شکست استفاده کرد. توسعه نمودارهای کنترل برای این منظور ازجمله موضوعات جذاب برای محققان حوزه قابلیت اطمینان است. بااین‌حال تحقیقات صورت گرفته در این حوزه منحصر به توسعه نمودارهای کنترلی جهت پایش جداگانه شاخص‌های آماری شده است. در تحقیق پیش رو سعی خواهد شد نمودار کنترلی جدیدی برای پایش زمان‌های شکست و قابلیت اطمینان محصولات پیشنهاد شود که هدف این نمودار پایش هم‌زمان پارامترهای مختلف توزیع‌ زمان شکست است.  به همین منظور در این تحقیق توزیع وایبول موردبررسی قرار می­گیرد.


Keywords :


نمودار کنترل؛ قابلیت اطمینان؛ زمان شکست؛ یکنواختی، توزیع وایبولDownload Papers All Files Of This Issue
Issues Published
Period 8 ، Issue Number 4
Period 8 ، Issue Number 3
Period 8 ، Issue Number 2
Period 8 ، Issue Number 1
Period 7 ، Issue Number 4
Period 7 ، Issue Number 3
Period 7 ، Issue Number 2
Period 7 ، Issue Number 1
Period 6 ، Issue Number 2
Period 6 ، Issue Number 1
Period 5 ، Issue Number 1
Period 4 ، Issue Number 1
Period 3 ، Issue Number 2
Period 3 ، Issue Number 1
Period 2 ، Issue Number 2
Period 2 ، Issue Number 1
Period 1 ، Issue Number 1
Quick Access

News
All Rights Reserved Website for Journal Quality & Productivity .