English
نشريه کیفیت وبهره وری
مرام نامه اخلاقی نشر

نشریه علمی پژوهشی کیفیت و بهره وری از قوانین COPE پیروی می نماید .
1-مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است .

2- مقاله می بایست بر اساس الگوی موجود در سایت تهیه و ارسال شود.

3- نویسنده مسئول عضو هیات علمی و یا کارشناس صنعتی باشد.

4- تکمیل و امضای فرم تعهد نامه و ارسال آن در زمان ارسال مقاله.

5ـ نویسندگان اعلام میدارند در طراحی، اجرا، تجزیه و تالیف مقاله با یکدیگر همکاری داشته  و  دست نوشته حاضر برداشت مستقیم از نوشته های چاپ شده و یا در حال چاپ دیگر تحقیقات نمی باشد.نتیجتا مقالات ارسالی به این نشریه نباید قبلا در نشریه دیگری اعم از خارجی و یا داخلی چاپ شده باشد (مگر در شکل خلاصه در همایش های علمی).ضمن بررسی مقاله در این نشریه نیز نباید به نشریه دیگری جهت چاپ ارائه شود.

6ـ حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات بعد از طی مراحل داوری مجاز نمی باشد.

7-  نویسنده گان متعهد می شوند که آن بخش از مقاله که به منبعی ارجاع داده نشده از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی بر عهده ایشان خواهد بود.

8-  دفتر نشریه در قبول, رد، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است.

9-  نویسندگان حق مولف شامل کلیه حقوق چاپ مقاله را به نشریه کیفیت و بهره وری واگذار می نمایند.

شماره های منتشر شده
دوره 8 ، شماره 4
دوره 8 ، شماره 3
دوره 8 ، شماره 2
دوره 8 ، شماره 1
دوره 7 ، شماره 4
دوره 7 ، شماره 3
دوره 7 ، شماره 2
دوره 7 ، شماره 1
دوره 6 ، شماره 2
دوره 6 ، شماره 1
دوره 5 ، شماره 1
دوره 4 ، شماره 1
دوره 3 ، شماره 2
دوره 3 ، شماره 1
دوره 2 ، شماره 2
دوره 2 ، شماره 1
دوره 1 ، شماره 1
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای نشريه کیفیت وبهره وری محفوظ می باشد .