English
نشريه کیفیت وبهره وری
آخرین شماره

مقالات منتشر شده در آخرين شماره

فصلنامه پاییز

1392

شماره 5

(چکیده مقالات)

 

کیفیت و بهره وری در حمل و نقل ریلی

محمد رادمرد

معضل محدوديت منابع و امكانات توليد وبه تبع آن كالاها وخدمات همواره دست به گريبان جوامع بوده است.بنابراين استفاده اصولي وبهينه از امكانات امري اجتناب ناپذير است تا با جلوگيري از هدر رفتن منابع وامكانات شرايط براي تحقق اهداف مطلوب فراهم شود. صنعت حمل ونقل به عنوان يكي از محورهاي توسعه اقتصادي واجتماعي همواره در طول تاريخ در بيش‌تر كشورهامورد توجه سياست گذاران اقتصادي بوده تا با ساماندهي اين بخش زمينه ارتقاء وعملكرد بهينه آن محقق شود. همچنين كشور ما به دليل موقعيت خاص جغرافيائي وراهبردي آن ونيز به لحاظ وجود خطوط مختلف اصلي وفرعي راه آهن، ارتباط با آب‌هاي آزاد واتصال شرق به غرب امكانات بالقوه اي را جهت تمركز بر بخش حمل ونقل و افزايش در آمدهاي ترانزيتي ناشي از جابجايي بار ومسافر دارد.

 صنعت ريلي هم اكنون از صنايع حائز اهميت جهان است و كشور ما نيازمند توسعه اين صنعت است. مطالعات و تحقيقات انجام گرفته ، نشان دهنده گستردگي بخش صنعت حمل و نقل ريلي است.(سلطاني، 1375)به عبارت ديگر اگرخواهان پيشرفت و آباداني كشور و در ادامه شكوفائي اقتصادي هستيم بايد بخش ريلي را جدي گرفته و هم در بخش بار و نيزمسافر به اهداف تعيين شده برنامه پنجم توسعه كشور نائل شويم.

ايمني بالا، قيمت مناسب و كاهش مصرف انرژي، آلودگي كم‌تر محيط زيست و اشغال فضاي كم‌تر همه از جمله مواردي است كه بخش ریلی در حمل و نقل را از ديگر بخش‌ها متمايز ساخته است

معضل محدوديت منابع و امكانات توليد وبه تبع آن كالاها وخدمات همواره دست به گريبان جوامع بوده است.بنابراين استفاده اصولي وبهينه از امكانات امري اجتناب ناپذير است تا با جلوگيري از هدر رفتن منابع وامكانات شرايط براي تحقق اهداف مطلوب فراهم شود. صنعت حمل ونقل به عنوان يكي از محورهاي توسعه اقتصادي واجتماعي همواره در طول تاريخ در بيش‌تر كشورهامورد توجه سياست گذاران اقتصادي بوده تا با ساماندهي اين بخش زمينه ارتقاء وعملكرد بهينه آن محقق شود. همچنين كشور ما به دليل موقعيت خاص جغرافيائي وراهبردي آن ونيز به لحاظ وجود خطوط مختلف اصلي وفرعي راه آهن، ارتباط با آب‌هاي آزاد واتصال شرق به غرب امكانات بالقوه اي را جهت تمركز بر بخش حمل ونقل و افزايش در آمدهاي ترانزيتي ناشي از جابجايي بار ومسافر دارد.

 صنعت ريلي هم اكنون از صنايع حائز اهميت جهان است و كشور ما نيازمند توسعه اين صنعت است. مطالعات و تحقيقات انجام گرفته ، نشان دهنده گستردگي بخش صنعت حمل و نقل ريلي است.(سلطاني، 1375)به عبارت ديگر اگرخواهان پيشرفت و آباداني كشور و در ادامه شكوفائي اقتصادي هستيم بايد بخش ريلي را جدي گرفته و هم در بخش بار و نيزمسافر به اهداف تعيين شده برنامه پنجم توسعه كشور نائل شويم.

ايمني بالا، قيمت مناسب و كاهش مصرف انرژي، آلودگي كم‌تر محيط زيست و اشغال فضاي كم‌تر همه از جمله مواردي است كه بخش ریلی در حمل و نقل را از ديگر بخش‌ها متمايز ساخته است........

 

 

 

 

FMEAچيست?

بر اساس ترجمه بخشی از کتاب BASIC OF FMEA

افشين احمدخانلو

(رييس کيفيت و ايمنی تجهيزات کنترل، علائم و مخابرات شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه)

 

روش FMEA(تحليل حالات بالقوه خرابي و آثار آن)، يك روش سيستماتيك براي شناسايي مشكلات توليد و فرآيند پيش از رخداد است. اين روش بر جلوگيري از معايب، بالا بردن ايمني و افزايش رضايت مشتري تمركز دارد. در حالت آرماني، FMEAدر طراحي محصول و مراحل بهبود فرآيند به كار مي رود اگرچه كاربرد آن در محصولات و فرآيندهاي موجود نيز مي تواند سودمند واقع شود.FMEA مخفف FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSISمی باشد.

نخستين بار FMEAبه طور رسمي در صنايع هواپيمايي در اواسط دهه 1960 به كار گرفته شد. خيلي زود، FMEAبه صورت يك ابزار كليدي براي بهبود ايمني، به ويژه در صنايع و فرآيندهاي شيميايي درآمد. هدف كاربرد FMEAايمني، جلوگيري از رخداد و پيامدهاي رخداد سوانح است.

درست است كه مهندسان همواره توليدات و فرآيندها را با توجه به خرابي هاي بالقوه تحليل مي كنند، اما فرآيند FMEAاين رويكرد را استاندارد مي كند و يك زبان مشترك را در درون و ميان شركت ها جاري مي سازد. اين روش همچنين مي تواند علاوه بر پرسنل فني، توسط پرسنل غير فني در هر سطح سازماني مورد استفاده قرار گيرد.

 

داده کاوی ابزاري براي توسعه کیفیت محصولات

ترجمه مقاله:Data mining for improvement of product quality

مترجم: گیتی دارابی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استراتژی "مونتاژ بر مبنای سفارش" عملیات مونتاژ نهایی محصول را تا زمان دریافت سفارش مشتری به تعویق می­اندازد و با امكانات ايجاد شده  به تنوع زیاد محصولات می­انجامد. از آنجا که زمان انجام سفارش محدود است، هر گونه دوباره کاری در تولید محصولات می­تواند منجر به مختل شدن زمان تحویل شود و به عنوان يك الزام کیفیت عملیات مونتاژ نهایی می­بایست کانون توجه قرار گیرد. روش داده کاوی، که در مقاله حاضر ارائه شده است، از داده­های مرتبط با محصولات جهت تعیین سلسله مراتب عملیات مونتاژ بهره می­برد که این امر ریسک تولید محصولات معیوب را به حداقل می­رساند.

"به حداقل رساندن نقایص" هدفی است که صنایع گوناگون مشتاقانه در پی نیل به آن هستند. روش­های گوناگونی برای نیل به این هدف وجود دارد، به عنوان مثال روش شش سیگما (بریفوگل 1999، هری و دیگران 2000) و روش کلی نگهداری مولد (TPM)(ناکاجیما 1988). آنچه كه در اجراي هر روشي مشکل به نظر مي رسد یافتن اطلاعات مرتبط است، چرا که داده­ها به اشکال عددی و در مکان­های گوناگون ذخیره شده­اند.

 

 

وضعيت سرمايهگذاري در صنعت مخابرات كشورهاي جهان در سال 2010

فائزه حسینی( کارشناس بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات)

در اين گزارش خلاصه اي از وضعيت سرمايهگذاري در صنعت مخابرات كشورهاي جهان در سال 2010
بر اساس گزارشاتحاديه جهاني ارتباطاتITU)) ارائه مي شود:

درآمد و سرمايهگذاري در مخابرات:

صنعت مخابرات يك صنعت بنيادي است كه در مقايسه با اجزاي ديگر ICT، نيازمند سرمايهگذاري
 قابل توجه است. در ساختار مخابرات مقياسهاي پروژهها بزرگ بوده و نيازمند سرمايهگذاريهاي اوليه كلان
 است كه درآمدزايي مورد انتظار اين پروژهها در سالهاي طولاني اتفاق ميافتد. اين صنعت اغلب توسط
 مقياسهاي اقتصادي ارزيابي ميشود و بعضي ويژگيهاي يك انحصار طبيعي در آن وجود دارد، به اين معنا كه متوسط هزينهها به موازات افزايش مشتريها كاهش مييابد. يك ويژگي مشخص صنعت مخابرات در مقايسه با ساختار تجارتهاي ديگر اين است كه پيشرفت تكنولوژي بسيار سريع اتفاق ميافتد و در نتيجه سرويسها و شبكههاي مخابراتي براي حفظ توازن با تكامل تكنولوژي و تداوم آن نيازمند يك سرمايهگذاري پايدار است.

با توجه به دسترسي سريع و آسان و صرفهپذيري بيشتر خدمات مخابرات، تأثير اقتصادي و اجتماعي آنها نيز مشهودتر است به گونهايي كه مخابرات به خودي خود تبديل به يك عامل توسعه اقتصادي تبديل شده است.

در سال 2010 ميلادي صادرات كالاهاي ICT، 12 درصد تجارت جهاني كالاها را شامل شده و در كشورهاي توسعه يافته اين رقم بيشتر از 20 درصد بوده است. درآمد حاصل از بخش مخابرات در سال 2010 ميلادي به 1.5 تريليون دلار رسيده است كه 2.4 درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP)جهان را تشكيل ميدهد. در همان سال مخارج سرمايهاي در بخش مخابرات بيش از 241 ميليارد دلار محاسبه شده، كه 2 درصد از سرمايه ثابت ناخالص)(GFCFكل جهان است.

 

 

 

 

كلينيك شغلي

امير مهريان (دانشجوی دوره دکتری مدیریت منابع انسانی)

مهشاد نوروزی( کارشناس ارشد مدیریت صنعتی)

براي پرش از وضعيت فعلي به وضعيت مطلوب در سازمان، لازم است تا مسير پيشرفت شغلي و فاصله تا ايدهآل ذهني شناسايي شود. كلينيك شغلي ميتواند يكي از ابزارهاي رسيدن به اين هدف باشد.

تعيين تكليف ارزيابيهاي صورت گرفته از كاركنان، نقطهي آغاز حضور و بررسي فرد به كلينيك شغلي است. اين سيستم مانند يك بيمارستان توسط يك تيم تخصصي از سمتهاي مختلف در سازمان به بررسي علل رفتاري، نگرشي، انگيزشي و عملكردي و ارزيابي مهارت و توانمندي كاركنان ميپردازد و بهترين سرنوشت را در وضعيت فعلي فرد به او نشان ميدهد.

هدف از ايجاد كلينيك شغلي، يكپارچهسازي سيستمهاي حقوق و دستمزد، ارزيابي عملكرد، تشويق و تنبيه و ... با افزايش رضايت و ماندگاري كاركنان، شناسايي مشكلات ترك خدمت كاركنان، مقابله با از دست دادن سرمايههاي دانشي سازمان، به كارگيري مناسب كاركنان در سازمان، ارتقاء سطح عملكرد و ايجاد مسيري براي انتخاب بهترين‌‍‌ها در راستاي ارتقاء شغلي و  در نهايت دست يابي به ارتقاء بهرهوري نيروي انساني در سازمان است. كلينيك شغلي در تمامي سازمان‌‌هاي خصوصي و دولتي  با اهداف مذكور كاربرد دارد.. ........

 

 

 

« یاد حافظ در هند با حضور محمود دولت‎آبادی ، بهاءالدین خرمشاهی و سفیر هند در ایران»

 

اقبال معتضدی

این مراسم که با همکاری مجله بخارا، مؤسسه فرهنگی هنری ملت، سفارت هند در ایران و انجمن دوستی ایران و هند تدارک دیده شده بود، عصر دوشنبه 11 آذر ماه 1392 برابر با 2 دسامبر 2013 در سفارت هند برگزار شد.

حافظ از جایگاه بسیار مهمی در هند برخوردار است. رویداد بسیار بزرگی که از سوی بسیاری از مورخان ادبی تأیید شده این است که حافظ از سوی برخی از پادشاهان به هند دعوت شده است. سلطان قیاس‎الدین از بنگال از حافظ دعوت کرد اما حافظ علاقه‎ای نداشت که این مسافت طولانی را طی کند. اما به دلیل احترام گذاشتن به دعوت سلطان قیاسالدین غزلی برای او فرستاد: " شکرکن شوند همه طوطیان هند/ زین قند پارسی که به بنگاله می‎رود. "

هند از گنجینۀ بزرگی از زبان و ادب فارسی برخوردار است. در سال‎های قرون وسطی زبان فارسی زبان دربار بود. تعداد معدودی از نسخ خطی دیوان حافظ در کتابخانه‎های هند نگهداری می‎شود. در سال 1992، کتابخانه عمومی نورالدین خدابخش در خارطوم هند ، نسخه‎ای بسیار کمیاب به نام "دیوان حافظ نسخه سلطنتی مغول"منتشر کرد که دارای حاشیه‎نوشته‎های پادشاهان هند از جمله شاه همایون و  جهانگیر بود. آنان پس از تفأل به دیوان حافظ ، در حاشیه نوشته‎هایی می‎نوشتند که بیشتر این نوشته‎ها دلیل تفأل و نتیجۀ آن را مشخص می‎کرد. سال گذشته، یعنی سال 2012 در جریان سفر نخست وزیر محترم هند به ایران نسخه‎ای نادر از دیوان حافظ که در کتابخانه رضا رامپور نگهداری می‎شود و به عنوان یک نسخۀ ویژه دوباره انتشار پیدا کرده ، به رهبر جمهوری اسلامی و همچنین رئیس جمهور محترم هدیه شد. این نسخه به دستور اکبر شاه ، پادشاه مغول تهیه شده بود. خوشحالم که امروز آقای خرمشاهی که یکی از چهره‎های مطرح در حافظ‎‌شناسی هستند سخنرانی خواهند کرد. بار دیگر از آقای دهباشی، مؤسسه ملت و انجمن دوستی ایران و هند برای برپایی این نشست تشکر می‎کنم.و آرزو می‎کنم این فعالیت‎ها در زمینۀ تقویت روابط فرهنگی و هنری بین تمدن هند و ایران ادامه داشته باشد. »

 

 

 

 

وضعیت اعتبار صدور گواهینامه های خارجی ( CB) در ایران

نویسنده : مهندس احمد تاجیک کارشناس دفتر تضمین کیفیت نیروگاه ری

سعي داريم در يك بررسي كوتاه به چگونگی اخذ گواهینامه های سیستم های مدیریتی پرداخته و درادامه با ارايه تعاریف شرکت های گواهینامه دهنده و مراجع اعتبار دهی به اجمال به بررسي وضعیت های این شرکت ها در ایران بپردازيم.

ISOچيست؟

سازمان ایزو یک سازمان غیر انتفاعی در مرکز ژنو است که از ده ها کمیته فنی تشکیل شده است. تمامي استانداردها بين المللي به طور معمول توسط این سازمان تدوین می شود كه داراي اعتبار جهاني است. از زمانی که سازمان ها و شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی شروع به فعالیت نمودند، براي ايجاد اعتبار و امكان فعاليت در اين بازار ها به استقرار و كسب گواهینامه هاي مربوطه جذب شده اند.

سازمان ها براي اخذ گواهینامه های سیستم های مدیریتی سازمان ها باید مراحل زیر را طی کنند:

1- تصمیم و تعهد مدیریت به پیاده سازی سيستم و اخذ گواهینامه

•تعيين اهداف و دلایل اجرا و استقرار استاندارد

•تعيين و تأمین منابع مورد نياز (بودجه، نيروي انساني، تجهيزات، امکانات و غيره)

•حمایت و تشویق و انگیزش کارکنان در اجرای سیستم

2- انتخاب مشاور مناسب

نقش مشاوردر پیاده سازی صحیح و مناسب سیستم بسیار مهم است و تجربه نشان داده که بسیاری از شرکت ها که بدون مشاور اقدام به پیاده سازی استاندارد می کنند یا موفق به پیاده سازی و اخذ گواهینامه نمی شوند یا............

 

 

بهره وری انرژی در ساختمان

چگونه با ترموگرافی ( گرمانگاری) تلفات انرژی در ساختمان را به حداقل ممکن برسانیم

بابک فاضل بخششی

مشاور پایش وضعیت و تصویر بردار حرارتی مستقل

 

 

ترموگرافی(تصویر برداری حرارتی یا گرمانگاری)آشکار کننده تابش های سطحی اجسام بوده و می تواند با استفاده از نرم افزارنصب شده در دوربین دمای معادل آن را حساب کند. این تجهیز تفاوت های گرماییسطح ساختمان را به صورت نقاط با رنگ های متفاوت نمایش می دهد . تفسیر عکسهای ترموگرافی می تواند به بازرسین کمک کند تا بفهمند عایق ساختمان در چهمناطقی دارای مشکل و نقص است. از این ابزار می توان حتی برای تعیین وکنترل کیفیت عایق کاری که در حال اجرا است، استفاده کرد. یک بازرسیترموگرافی می تواند به دو روش بازرسی بیرونی و درونی انجام شود .این بازرس انرژیاست که تصمیم می گیرد کدام روش بهترین نتیجه را در شرایط خاص آب و هواییبه دنبال خواهد داشت.كاربردهاي ويژه‌ي اين فن آوري به خصوص در بحث مميزي انرژي به خصوص در كشور عزيزمان ايران به تازگي در حال توسعه است.

ترموگرافي، تصوير برداري حرارتي يا گرمانگاري مادون قرمز يكي از جذاب‌ترين تكنولوژي‌هاي روز است كه جايگاه ويژه‌اي در شغل‌هاي تعميرات و نگهداري در صنايع مختلف پيدا كرده است. اين تكنيك همچنين زمينه‌اي براي شغل‌هاي جديد در رابطه با پايش وضعيت بر پايه‌ي ترموگرافي ، بازرسي‌هاي ويژه‌ي گروه‌هاي اطفاي حريق و نيز بازرسي‌هاي پيش از قرارداد‌هاي بيمه به‌وجود آورده است .

 

 

 

مشاهیر کیفیت:

ژوزف جوران

طیبه زمانی فر( کارشناس ارشد صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری)

دكتر ژوزف جوران تاريخ 24/12/1904 در شهر Brailleدر كشور روماني متولد شد و در سال 1912 با خانواده خود به آمريكا شهر Minneapolisمهاجرت كرد. اولين شغل خود را از 8 سالگي شروع كرد و از 16 سالگي تا 20 سالگي مشغول كارهايي از جمله : روزنامه فروشي براي روزنامه محلي در ايستگاههاي اتوبوس، شاگردي در خواربار فروشي، نگهباني و بسته بندي در انبار براي تامين حداقل زندگي و مبارزه با فقر شد. پس‌ از پايان‌ تحصيلات‌ متوسطه‌ و عالي‌ در شركت‌ بل‌و سپس‌ وسترن‌ الكتريك‌ مشغول‌ بكار شد.

اولين مقاله او در سال 1923 در ستون شطرنج براي مجله Minneapolis starبود در سال 1924 فارغ التحصيل ليسانس مهندسي برق از دانشگاه Minnesotaمي باشد و با حقوق روزي 4.5دلار در western Electricاستخدام شد. در سال 1926 به واحد جديد بازرسي آماري در western Electricيكي از اولين واحدهاي كنترل كيفيت در تاريخ صنعت پيوست. اولين مقاله مرتبط با كيفيت تحت عنوان «خطاهاي بازرسان در كنترل كيفيت» در زمينه مهندسي مكانيك در سال 1926 چاپ شد كه در ابتدا در كنفرانس ASMEارائه شد. در سال 1936 موفق به دريافت درجه دكترا از دانشكده حقوق دانشگاه Loyolaشيكاگو شد. درسال 1937 به نيويورك براي مهندسي صنايع در ستاد western Electricنقل مكان كرد و همچنين در ATTو جوامع حرفه اي مانند جامعه پيشرفت مديريت، موسسه مديريت آمريكا و ASMEفعال شد..............

 

 

 

مديريت تعارض

 مريم زارع –كارشناس ارشد مديريت منابع انساني

این مقاله برگرفته از سخنرانی دکتر علی رضائیان است.

تعارض ( (Conflictبه فراگردي گفته ميشود كه شخص در آن به طور عمدي تلاش ميكند تا مانع موفقيت فرد ديگر شود. اگر به تحولات دانش مديريت پس از انقلاب صنعتي نگاهي اجمالي بيندازيم، ميبينيم سه ديدگاه دربارة این موضوع وجود دارد:

ديدگاه اول، ديدگاه نظريهپردازان كلاسيك مديريت است. طرفداران اين ديدگاه معتقد بودند هر گونه تعارضی بد است و بايد از آن جلوگيري کرد. به عقيده ی اين گروه، افراد ناآرامي كه در داخل سازمان اندك هم هستند، تعارض را ايجاد ميكنند، بنابراين بايد اخراج شوند. اينها براي جلوگيري از ايجاد تعارض بين مديريت و كاركنان از سپر بلا استفاده ميكردند؛ مثلاً آقاي رئيس، شخصي را به سمت معاون اجرايي انتخاب ميكرد و دستوراتي را كه خوشايند كاركنان سازمان نبود، به وي ميداد. هر وقت هم ميزان نارضايتي از معاون اجرايي شدت مييافت، شخص ديگري را جايگزين او ميكردند. اين فرد را سپر بلاي آقاي رئيس ميگفتند؛ چون معتقد بودند رئيس بايد نزد كاركنان محبوب بماند؛ در عين حال، اينها تعارض را اجتناب ناپذير ميدانستند.

ديدگاه دوم، ديدگاه مكتب روابط انساني است. طرفداران اين نظريه، معتقد بودند تعارض اجتنابناپذير است و نميتوان از ايجاد آن جلوگيري كرد، اما ميتوان آن را به حداقل رساند. اين گروه علل مختلفي براي این موضوع قائل بودندكه يكي از مهم ترين علل را ساختار فيزيكي سازمان ميدانستند.

 

 

سیاست های جهانی بهداشت

( مطالعه موردي كشور امریکا)

سپتامبر 2010

نويسنده:

دکتر فرشته فرزیان پور

دانشيار گروه آموزشي علوم مديريت و اقتصاد بهداشت دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

نقش كشور هاي بزرگ به خصوص آمريكا در عرصه سلامت جهانی، مداومو چند جانبه است. اين كشور در حینی که اصولا به طور مستقیم درگیر تامین و اجرای برنامه ها در کشورهای با درآمد کم و متوسط است، همچنان در معاهدات بین المللی، تعهدات، همکاری ها و سایر توافقات چندجانبه ای شرکت می کند که به تشریح مفهوم سلامت می پردازند. چنین توافقاتی، اهداف زیادی از قبیل ایجاد تعهدات قانونی و سیاسی، قانونمند ساختن و رسمیت دادن به روابط بین المللی، هماهنگ سازی نقش ها و مسئولیت ها را در یک دنیای به طور فزاینده پیچیده , جهانی شده و به هم متصل  ارائه می دهد.

کشور مذکور در توافقات بین المللی, توجه جدیدی در دوره ریاست جمهوری اوباما بدست آورده است, که به عنوان اراده ای برای تجدید نیروی تعهدات چند جانبه و همکاری های بین المللی در خصوص سلامت و توسعه بیان شده است و این  یکی از 7 اصل کلیدی اجرای طرح بهداشت جهانی(Global Health Initiative) 63 بیلیون دلاری جدید شش ساله است.

برای درک بهتر نقش این كشور در این عرصه،  این مطالعه, تحلیل عمیقی از وضعیت فعلی مشارکت آن را در توافقات بین المللی سلامت،  ازجمله توافقاتی که در سطح گسترده، تحت قوانین بین المللی و الزامی بوده و نیز توافقاتی که اجباری نبوده اما ممکن است پس از انجام این توافقات، انتظارات دولتی، دیپلماسی، سیاسی و ...از سوی دولت های طرف توافق نسبت به یکدیگر ایجاد شود را ارائه می دهد.

 

 

 

استاندارد، قانون كيفيت

بابك فاضل بخششي

توجه به كيفيت محصولات يك سابقه تاريخي و باستاني دارد . امروزه مي توان با توجه به آثار موجود در موزه ها به اين واقعيت دست يافت كه كيفيت مطلوب كالا و انجام صحيح خدمات جزو خواسته هاي قديمي و تاريخي  نوع بشر است . دستيابي به كيفيت خوب جز با استفاده از روش هاي منظم در فرآيند توليد يا ارايه خدمت و توجه و مميزي مراحل مختلف انجام كار ميسر نيست . سوابق تاريخي تمدن مايا كه از اقوام سرخ پوست جنوب مكزيك و شمال آمريكاي مركزي بوده اند  نشان دهنده پيشرفت يك تمدن باستاني بسيار تا ابعادي باور نكردني در هنر ، معماري ، ستاره شناسي و ساير علوم بوده است . اين تمدن باستاني در سال هاي 250 تا 900 پس از ميلاد توانست حكومت عظيمي را در آمريكاي مركزي پايه گذاري كند. اسناد و مدارك موجود نشان از آن دارد كه نظام ماياها نظامي طبقاتي بر اساس مستندات مدون و استاندارد هاي خاص بوده است. اين دستورالعمل هاي مدون حتي در شئونات شخصي جامعه چنان رسوخ كرده بود كه هر طبقه موظف بوده است مطابق با دستورالعمل هاي موجود پوشش خاص خود را بپوشد. نظام سياسي اين تمدن كه به صورت حكومت مركزي و استانداري ها اداره مي شده است داراي ساختار بروكراسي ويژه اي بوده است . مقامات و مناصب حسب مهارت صنعتگران و يا گروه هاي ديگر به ايشان  اعطا مي شده كه تابع مقررا ت خاص بوده است.........

 

 

 

 

 

توليد دانش هاي استراتژيك ، عامل ماندگاري سازمانها


امیرمحمود زاده       مصطفی خلیلی

1-     رئیس پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه

2-     رئیس گروه ایجاد و توسعه واحدهای پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شرايط پويا و متغيركنوني دنياي كسب و كار سازمانها را در شرايط رقابت و چالش هاي نوين قرار داده است. از اين رو آنها براي ماندگاري نياز به بهره گيري از ابزارهاي نوين مديريتي دارند. يكي از اين ابزارها تعالی مدیریت دانش و به تبع آن توليد دانش هاي استراتژيك و به كارگيري آنها در اجراي فرآيندهاست.


ترويج روز افزون مفاهیم جدیدی چون مدیریت دانش، دانش های استراتژيك دانشكاركار دانشي و دانش سازماني گوياي اين واقعيت است كه در دنياي صنعتی و تجاری جديد به جای قدرت بازو و یا امکانات سخت افزاری، بهره گیری از قدرت دانش به یک نیاز تبدیل شده است و هم از این روست که سازمانها نمی توانند بدون اتكاي به تعالي دانش و توليد دانش هاي استراتژيك چشم انداز اميدوار كننده اي فراروي خود داشته باشند.

اگر یک سازمان برای تحقق اهداف و ماموریتهای خود نیاز به نظام هایی همچون نظام مدیریت استراتژیک ، نظام کیفیت، نظام استاندارد، نظام بهره وری، نظام حقوق و دستمزد و یا سایر نظام ها دارد، شایسته است برای نظام مدیریت دانش هم جایگاه مناسبی تعريف كند.در تعريف مديريت دانش برداشتها و نظرات فراواني مطرح شده و ديدگاهها و مكاتب مختلفي شكل گرفته است ولي آنچه بين همه آنها مشترك مي باشد اين است كه يك سازمان با بكارگيري روش های مديريت دانش مي تواند تولید دانش کند و از جمله اینکه دانش پنهان كاركنان خود را كه با خروج آنها از سازمان از بين مي رود تبديل به دانش آشكار كند و در واقع جزء سرمايه هاي دانشي خود نگاه دارد. اساسأ توليد دانش يكي از اجزای كليدي نظام مديريت دانش است كه در كنار فرآیندهایی همچون ذخیره کردن و یا به اشتراک گذاری دانش فعاليت مي نمايد.

 

 

عوامل مؤثر در بهره‌وري نيروي انساني

اشکان قربانی (کارشناس ارشد مدیریت اجرایی)

در اين مقاله به صورت خلاصه به تعاريف، تاريخچه، اهميت بهره‌وري و همچنين عوامل مؤثر برارتقاء آن و ايجاد شرايط لازم براي بهبود بهره‌وري نيروي انساني به عنوان با ارزش‌ترین منبع سازمان پرداخته مي‌شود.

تلاش براي بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نيروي كار، سرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات، هدف تمامي مديران سازمانهاي اقتصادي و واحدهاي توليدي، صنعتي و مؤسسات خدماتي مي‌باشد.وجود ساختار سازماني مناسب، روشهاي اجرایي كارآمد، تجهيزات و ابزار كار سالم، فضاي كار متعادل و از همه مهمتر نيروي انساني واجد صلاحيت و شايسته از ضرورياتي مي باشند كه براي نيل به بهره‌وري مطلوب بايد مورد توجه مديران قرار گيرد.مشاركت كاركنان در امور و تلاشهاي هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كاري مي‌تواند بر ميزان بهره‌وري و تغیير براي بهبود بهره‌وري بويژه در يك محيط متلاطم و توأم با ناامني تأثير گذارد.روح فرهنگ بهبود بهره‌وري بايد در كالبد سازمان دميده شود كه در آن ميان نيروي انساني هسته مركزي را تشكيل مي دهد.

يكي از مهمترين اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره‌وري آن است و با توجه به اينكه انسان در ايجاد بهره‌وري نقشي محوري دارد درخواست‌هاي او در سازمان اثري كليدي بجا مي‌گذارد.در اين مقاله به صورت خلاصه به تعاريف، تاريخچه، اهميت بهره‌وري و همچنين عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری و ايجاد شرايط لازم براي بهبود بهره‌وري نيروي انساني و عوامل مؤثر در كاهش بهره وري نيروي انساني مي پردازيم.

 

 


 

 

 .


 

شماره های منتشر شده
دوره 3 ، شماره 5
دوره 2 ، شماره 2
دوره 1 ، شماره 1
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای نشريه کیفیت وبهره وری محفوظ می باشد .