English
نشريه کیفیت وبهره وری
مشاهده مقالات شماره
 دوره7،شماره1 (سال هفتم بهار و تابستان 1397/1397) ،پیاپی20
دانلود همه ی فایلهای مقالات این شماره
 
1

اندازه گیری شاخص های بهره وری کل در یک شرکت تولیدی :مطالعه موردی شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان

( 90 بازدید )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 1 - شماره پیاپی 20
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


بهره وری، ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻔﻆ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬیﺮی در ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ بوده و ﺿﺎﻣﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﻧﻬﺎدیﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیﺪار در ابعاد اقتصادی و اجتماعی اﺳﺖ واز طرفی در سطوح صنعتی، ملی و بین المللی به منظور نشان دادن سطح رقابت صنعتی و توانایی برای حفظ تورم کم، بدون حمایت گسترده دولتی مورد استفاده قرار می گیرد لذا استفاده از اﺑﺰارﻫﺎ، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ، روش ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ به منظور سنجش و ارتقاء ﺑﻬﺮه وری ﺑﺮای ﭘﻮیﺎیﯽ اﻗﺘﺼﺎد لازم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ، از این رو برای رسیدن به این اهداف متعالی و همچنین ایجاد مزیت رقابتی و افزایش سود آوری و استفاده بهینه از منابع موجود لازم است شاخص های بهره وری را اندازه گیری کرده و زمینه لازم را برای ایجاد و شناخت کاربرد اطلاعات در بهره برداری از منابع موجود در ابعاد مختلف اقتصادی را فراهم نمود لذا در این مقاله به صورت موردی (case study)، بهره وری شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان مورد اندازه گیری قرار گرفته است که شاخص های بهره وری مورد پایش، شاخص های بهره وری جزیی، بهره وری کل و بهره وری کل عوامل می باشند.


کلمات کلیدی :


بهره وری، شرکت صنایع مس شهید باهنر، ارزش ستانده ،بهره وری کل، مدل کریگ و هریس.مدل کندریک، مصارف واسطه، یهره وری جزیی ،بهره وری کل عوامل ، بهره وری چند عاملی2

استقرار کایزن و افزایش بهره وری در کارخانه کرمان موتور

( 102 بازدید ) ( 3 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 1 - شماره پیاپی 20
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


به منظور اجرای عملی کایزن در کارخانه کرمان موتور با هدف افزایش بهره وری، ابتدا سالن PDI بعنوان ناحیه نمونه انتخاب شد و به منظور همراه کردن بازوهای اجرایی سیستم، گروهی متشکل از متخصصین کیفیت، مهندسی و تولید تشکیل شد و اندازه گیری DPU به عنوان زبان مشترک بین واحدها انتخاب شد و بر طبق مدل پارتو ایرادات را شناسایی کردیم که در ابتدامیزان آن 2.66 ایراد برای هر خودرو بود و بعد با استفاده از فرم های اقدام اصلاحی که دقیقا چرخه PDCA در آنها مشخص شده بود اقدام به شناسایی، بررسی، ارائه راه حل و کنترل و ارزشیابی کردیم  و بعد از 14 هفته به میزان 0.55 ایراد برای هر خودرو رسید. همراه کردن بخشهای مختلف و اجرای کایزن در کارخانه کرمان موتور به کاهش چشم گیر ایرادات، کاهش دوباره کاری و کاهش ضایعات و همچنین  افزایش و بهبود تولید منجر شد که در مجموع باعث افزایش بهره وری کارخانه گردید.


کلمات کلیدی :


کایزن، DPU، مدل پارتو، PDCA، بهره‌وری3

قابلیت داده‌های پانلی درتشخیص نقطه تغییر و ارتقا کیفیت و بهره وری

( 92 بازدید ) ( 2 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 1 - شماره پیاپی 20
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


تجزیه و تحلیل نقطه تغییر به مدیران کمک می کند تا زمانی را که یک فرایند تحت تأثیر شرایط غیر طبیعی قرار گرفته است را به طور اثر بخش شناسایی کند. شناسایی نقطه تغییر موجب می شود که امکان بازگشت فرایند به کیفیت مطلوب فراهم گردد. وجود همزمان داده های مقطعی و داده های سری زمانی در یک فرایند، شرایط پیچیده تری را برای داده های در دسترس برای شناسایی نقطه تغییر فراهم می آورد. این نوع داده ها را داده های پانلی می نامند. توانایی تجزیه و تحلیل نقطه تغییر در داده های پانلی، انعطاف پذیری مدیران برای اتخاذ تصمیمات اثر بخش را برای ارتقا کیفیت و بهره وری افزایش می دهد. این مقاله درصدد است که ضمن بررسی روش های مختلف شناسایی نقطه تغییر در داده های پانلی، چگونگی استفاده از آن ها را در شرایط واقعی نشان دهد. این مقاله با مقایسه توانایی روش های معرفی شده در ادبیات براساس شاخص های ارزیابی، برتری های هر یک از آن ها را برای استفاده بهتر در شرایط واقعی به تصویر می کشد.


کلمات کلیدی :


داده های پانلی، نقطه تغییر4

نقش خلاقیت در ارتقاء بهره وری سازمان

( 82 بازدید ) ( 1 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 1 - شماره پیاپی 20
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است.این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است.در این بین نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانها  و از حساسیت بالا برخوردار است.عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است.به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود.

در این پژوهش به بررسی نقش خلاقیت در بهره وری سازمان و  عوامل اصلی ایجاد خلاقیت در بین نیروهای انسانی  و نقش تأثیرگذار مدیران در ایجاد این عامل پرداخته ایم


کلمات کلیدی :


بهره وری سازمان ، خلاقیت ، کارکنان5

ارائه مجموعه راهکارهای مهندسی مدیریت کیفیت و بهره وری با رویکرد مهندسی خلاقیت زیست الگو

( 101 بازدید ) ( 1 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 1 - شماره پیاپی 20
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


در این پژوهش قصد داریم به منظور بهینه سازی اقدامات سازمانی و نوآوری در بکارگیری روش‌های بهینه سازی، سیستم‌های زیستی را که مظهر آفرینش الهی و طراحی دست آفریدگاری بی‌همتا هستند را به عنوان مرجعی برای الگوگیری معرفی کرده و در این راستا به معرفی اصولی در طبیعت بپردازیم

 که ویژگی‌های سیستم‌های زیستی را به خوبی نمایش داده و بتوانند مسیر الهام گیری از سازوکارهای این سیستم‌ها را برایمان هموار نمایند.
 در آخر نیز جدولی از این اصول ارائه گردیده تا چگونگی الگو قرار دادن طبیعت جهت بهره‌مندی در سازمان‌ها تسهیل گردد.


کلمات کلیدی :


بهره‌وری، مهندسی خلاقیت زیست الگو، تیم‌های زیستی، اصول زیستی، الگوریتم‌های فرا ابتکاری6

 

 

نقش استرس در بهره وری یک سازمان.

( 93 بازدید ) ( 2 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 1 - شماره پیاپی 20
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


از استرس به عنوان یک عامل کاهنده کارایی و انگیزه نیروی انسانی نام برده می شود و راهکارهایی برای کاهش استرس ارائه داده شده است.


کلمات کلیدی :


استرس،انگیزش،یادگیریدانلود همه ی فایلهای مقالات این شماره
شماره های منتشر شده
دوره 8 ، شماره 4
دوره 8 ، شماره 3
دوره 8 ، شماره 2
دوره 8 ، شماره 1
دوره 7 ، شماره 2
دوره 7 ، شماره 1
دوره 6 ، شماره 2
دوره 6 ، شماره 1
دوره 5 ، شماره 1
دوره 4 ، شماره 1
دوره 3 ، شماره 2
دوره 3 ، شماره 1
دوره 2 ، شماره 2
دوره 2 ، شماره 1
دوره 1 ، شماره 1
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای نشريه کیفیت وبهره وری محفوظ می باشد .