English
نشريه کیفیت وبهره وری
مشاهده مقالات شماره
 دوره8،شماره2 (سال هشتم تابستان 1398/1398) ،پیاپی25
دانلود همه ی فایلهای مقالات این شماره
 
1

ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل تعالی تجاری کانجی و کارت امتیازی متوازن (BSC) (مورد مطالعه: شرکت پاکدیس ارومیه)

( 211 بازدید ) ( 5 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


هدف از انجام این پژوهش ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل تعالی تجاری کانجی .و کارت امتیازی متوازن در شرکت پاکدیس ارومیه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت پاکدیس ارومیه است که 550 نفر می‌باشد و براساس فرمول کوکران حجم نمونه 226 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از پایایی همسانی درونی، روش آلفای کرونباخ برای 30 پرسش نامه اولیه پری تست استفاده شده است. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS , LISREL  تحلیل شدند. برای بررسی و تجزیه تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که وضعیت عملکرد شرکت مورد مطالعه در هریک از منظرهای کارت امتیازی متوازن (مشتری، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری و مالی) و سیستم تعالی تجاری کانجی (بهبود مستمر، مدیریت از طریق مفاهیم و رضایت مشتری) مطلوب می‌باشد.


کلمات کلیدی :


ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن و سیستم تعالی تجاری کانجی2

مطالعه موردی بررسی رابطه بین میزان جبران خدمات و تعلق سازمانی در کارخانه کرمان موتور

( 199 بازدید ) ( 6 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین میزان جبران خدمات با تعلق سازمانی کارکنان کارخانه خودرو سازی کرمان موتور است که تعداد آن ها 3762 نفر می باشد و با استفاده از جدول مورگان 360 نفر انتخاب شدند. این مطالعه از نظر هدف پژوهش کاربردی است، از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است و روایی آن برای میزان جبران خدمات 92/0 و تعلق سازمانی 90/0و پایایی آن برای میزان جبران خدمات 908/0 و تعلق سازمانی 889/0 به‌دست آمد. جهت تحلیل داده ها، از همبستگی اسپیرمنوتاوی_بی‌کندال(متغیرها کمی غیرنرمال) استفاده  . همچنین برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگوروف –اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک استفاده شده است. اطلاعات جمعآوری شده بااستفاده ازنرم افزارSPSSویراست 23 تجزیه وتحلیل گردید. نتایج به‌دست‌آمده نشان از وجود رابطه معنی دار بین میزان جبران خدمات و تعلق سازمانی می دهد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که بین تمام مولفه های میزان جبران خدمات و تعلق سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد می گردد تا در سازمان ها و ادارات به پرداخت ها و دستمزدهای کارکنان اهمیت بیشتری داده و  آینده ای سرشار از امید و خوشحالی و زندگی همراه با دلگرمی و هدفمند برای کارمئدان در نظر بگیرند و با  بهبود وضعیتی که در زندگی دارند باعث سرزندگی و مجذوب شدن شوند و در نتیجه تعلق کارکنان به نحو مطلوبی افزایش یابد.  


کلمات کلیدی :


جبران خدمات، تعلق سازمانی، تعلق خاطر3

كلينيك شغلي و نقش آن در یکپارچگی سیستم

( 206 بازدید )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


براي پرش از وضعيت فعلي به وضعيت مطلوب در سازمان، لازم است تا مسير پيشرفت شغلي و فاصله تا ايده‌آل ذهني‌ شناسايي گردد. كلينيك شغلي مي‌تواند يكي از ابزار رسيدن به اين هدف ‌باشد.تعيين تكليف ارزيابي‌هاي صورت گرفته از كاركنان، نقطه آغاز حضور و بررسي فرد به كلينيك شغلي مي‌باشد. اين سيستم به مانند يك بيمارستان توسط يك تيم تخصصي از سمت‌هاي مختلف در سازمان به بررسي علل رفتاري، نگرشي، انگيزشي و عملكردي و ارزيابي مهارت و توانمندي كاركنان مي‌پردازد و بهترين سرنوشت را در وضعيت فعلي فرد به او نشان مي‌دهد.هدف از ايجاد كلينيك شغلي، يكپارچه‌سازي سيستم‌هاي حقوق و دستمزد، ارزيابي عملكرد، تشويق و تنبيه و ... با افزايش رضايت و ماندگاري كاركنان، شناسايي مشكلات ترك خدمت كاركنان، مقابله با از دست دادن سرمايه‌هاي دانشي سازمان، بكارگيري مناسب كاركنان در سازمان، ارتقاء سطح عملكرد و ايجاد مسيري جهت انتخاب بهترين‌‍‌ها در راستاي ارتقاء شغلي و در نهايت دستيابي به ارتقاء بهره‌وري نيروي انساني در سازمان مي‌باشد. كلينيك شغلي در تمامي سازمان‌‌هاي خصوصي و دولتي با اهداف مذكور كاربرد دارد.


کلمات کلیدی :


كلينيك شغلي، سيستم‌هاي منابع انساني، ارزيابي عملكرد كاركنان، استاندارد شغلي، توسعه و نگهداشت نيروي انساني4

بهبود بهره وري پرسنل فنی و مهندسی بر اساس آنالیز ناراحتی های اسکلتی -عضلانی و فاکتورهای مرتبط با آن

(مطالعه موردی: شرکت برفاب شهرکرد) 

( 209 بازدید )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


ناراحتي هاي اسكلتي- عضلاني يك مشكل روبه رشد در جهان است كه به دليل ناتواني هاي طولاني مدت، هزينه هاي زيادي را بر دوش سازمان ها و دولت ها مي گذارد.كارگران كه نقش مهمي در اقتصاد كشور دارند به دليل وضعيت هاي استاتيك، تكراري و استرس زا در كار با ماشين آلات پرسکاری ومونتاژ اغلب با خطر ناراحتي هاي اسكلتي- عضلاني مواجه هستند. هدف اين مطالعه، بررسي ناراحتي هاي اسكلتي- عضلاني و عوامل مرتبط در اين كارگران ميباشد.       نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه مورد مطالعه 60 نفر کارگران شرکت برفاب شهرکرد در سال 1396 می باشند که در بخش های پرسکاری، تعمیرات و نگهداری(جوشکار، آهنگر،عمرانی و....)، مونتاژ و رنگ و لعاب کار می کنند. داده ها با پرسش نامه استاندارد نوردیک به روش مصاحبه جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های 2 Xو رگرسیون لجستیک انجام شد.      در این مطالعه کارگران با میانگین سنی 5/4±0/34 شرکت کردند 5/75% از آنان بیش از 5 سال سابقه کار داشتند. از عوامل فیزیکی کار 1/91% از کارکنان در شغل خود حرکات تکراری مچ و انگشتان، خم شدن تکراری آرنج و کار کردن با دست در ارتفاع بالاتر از شانه و 6/15% بلند کردن بار بیش از 25 کیلوگرم را گزارش کردند. در این مطالعه 7/77% حداقل یک ناراحتی اسکلتی- عضلانی را در 12 ماه گذشته گزارش کردند. شایع ترین ناراحتی کمر درد (0/80%( و سپس شانه درد (3/58%( و گردن درد (3/48%( به دست آمد. تحلیل رگرسیون نشان داد بین کمردرد با حمل بار، درد شانه و گردن با تحصیلات و کمر درد با بخش پرسکاری ارتباط معناداری وجود دارد(05/0>P).     با توجه به نتایج، ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارگران این شرکت بالاست. برای پیشگیری اقدامات فوری مداخله‌ای ارگونومیک پیشنهاد می گردد


کلمات کلیدی :


ناراحتی اسکلتی عضلانی; کارکنان شرکت برفاب; عوامل مرتبط5

 مقایسه تطبیقی روش‌های مدل‌سازی سیستم تامین کالا تحت شرایط تورمی برای افزایش اثربخشی سیستم تولید

( 196 بازدید )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


به‌‌طورکلی، مدل‌های موجودی با دو روش کمینه‌سازی میانگین هزینه سالانه[1] و کمینه‌سازی مقدار ارزش فعلی هزینه‌ها[2] مدل‌سازی می‌شوند. این مقاله با استفاده از این دو رویکرد مدل‌سازی، یک سیستم موجودی دو هدفه را با در نظر گرفتن ویژگی‌هایی مانند کمبود و فسادپذیری کالاها، تحت شرایط تصادفی بررسی می نماید. کمینه‌سازیِ هزینه‌های موجودی و کمینه‌سازیِ سطح موجودی انبار به عنوان اهداف این مدل‌ها در نظرگرفته شده و سیاست سفارش‌دهی بهینه در یک مدل با کمینه‌سازی میانگین هزینه سالانه و مقدار موجودی سالانه بدست‌آمده و در مدل دیگر نیز با کمینه‌سازیِ مقدار ارزش فعلی هزینه‌ها و مقدار موجودی سالانه تعیین می‌شود. انباشت بالای موجودی سبب پنهان ماندن برخی مشکلات موجود در سازمان می‌گردد. بدین جهت، کمینه‌سازیِ سطح موجودی انبار منجر به شناسایی موانع سازمان شده و رفع این موانع، دستیابی به اهداف و افزایش اثربخشی بخش های مختلف و در نهایت بهبود بهره وری سیستم تولید را به دنبال خواهد داشت. برای حل مساله از روش دستیابی به آرمان استفاده‌ شده ‌است. در نهایت، نتایج تئوری مربوطه با یک مثال عددی مورد ارزیابی قرارگرفته و سپس این مدل‌ها با انجام تحلیل حساسیت روی تمام پارامترهای مساله با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج بدست ‌آمده نشان می‌دهد که این دو روش مدل‌سازی تحت شرایط مذکور، نسبت به یکدیگر تفاوت چندانی ندارند.

1.Average annual cost

2. Discounted cost
کلمات کلیدی :


میانگین هزینه سالانه، مقدارارزش فعلی هزینه‌ها، تورم و ارزش زمانی پول، کالای فسادپذیر6

بهبود عملکرد موتور القایی با استفاده از منطق فازی

( 184 بازدید ) ( 1 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


این مقاله روشی را برای پیاده ‌سازی منطق فازی در بهبود عملکرد درایو موتور القایی نشان می‌دهد.در اینجا یک کنترل‌کننده مبتنی بر قاعده فازی و با کمکMATLABشبیه‌ سازی شده‌است.یک کنترل‌کنندهPIنیز در SIMULINKطراحی کرده ایم و سپس عملکرد هر دو کنترل‌کننده شبیه‌سازی شده را مقایسه می‌کنیم. برای کنترل سرعت در اینجا از روش کنترل اسکالر استفاده شده‌است که در آن اندازه ولتاژ و فرکانس استاتور به نسبت تغییر می‌کند.برای این کنترلV / F، یک سرعت مرجع انتخاب می‌شود و کنترلر به گونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند سرعت مرجع مورد نظر را در صورت تغییرات بار مکرر فراهم کند.شاخص اصلی کنترل‌کننده فازی بر روی کنترل‌کنندهPI استفاده از متغیر زبانی و قاعده قواعد تعریف‌شده توسط کاربر است که امکان ترکیب اطلاعات انسانی در کنترل‌کننده را فراهم می‌کند.کنترل‌کننده فازی مبتنی بر منطق فازی نیز قابلیت کنترل هر دو سیستم خطی و غیر خطی را دارد. ورودی‌ها به کنترلر مبتنی بر منطق فازی خطای سرعت(e)و تغییر در خطای سرعت(Δe)هستند و خروجی، تغییر کنترل است (ωsl)، که در اصلاح فرکانس نامیده میشود. بنابراین خطاهای ورودی و تغییر در خطا مطابق با قانون هایی است که توسط کاربر تعریف می‌شود و تصحیح خروجی برای اینورتر ارائه می‌شود.سیستم یا مدل کنترل سرعت محرک القا شده هم با کنترلرPIو فازی شبیه‌سازی شده و نتایج مورد تحلیل قرار گرفته و مقایسه شده ‌است و کنترلر فازی برای اجرای بهتر از کنترلرPIمرسوم به کار می‌رود.


کلمات کلیدی :


موتور القایی، منطق فازی، MATLAB7

نظارت،کنترل و مانیتورینگ سیستم‌های قدرت مبتنی بر اینترنت اشیا IOTو عملیاتی نمودن آن در شبکه Wifi

( 236 بازدید ) ( 16 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


این مقاله با هدف ارائه یک مرور کلی از سناریو IoTو بررسی امکانات آن جهت بهبود بهره وری وکنترل درشبکه  تدوین شده است. فن آوری ها و شبکه های هوشمند و همچنین، استفاده آن درشبکه قدرت را نیز شرح می‌دهد . رشدوتوسعه اینترنت اشیا در سال های اخیر باعث گسترده تر شدن دامنه داده‌ها واطلاعات شده است به موجب این روند دامنه وسیعی از خدمات جدید ایجاد شده است .در سالهاي اخير پشتيباني از مديريت و کنترل بحران، و رشد فزاينده در استفاده از فناوري اطلاعات(IT) را شاهد بوده ايم. تجربيات بدست آمده از شرایط اضطراری گوناگون، اعم افزایش پیک مصرف  وعدم مدیریت حفاظت درست نشان داده كه چگونه ظهور تكنولوژي هاي نوین شبكه، و بطور كلي دستاوردهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات بطور قابل توجهي باعث تغيير در روش ارائه اطلاعات در زمینه مديريت شرایط بحران  شده و در حوزه هايي نظير تصميم گیری،  مديريت به اشتراك گذاري اطلاعات، ارتباطات، هماهنگي و هوشياري لحظه ای (مبتنی بر وضعیت و موقعيت) باعث افزایش و بهبود كارايي مدیریت در شرایط عادی واضطراری گرديده است. از ميان تكنولوژي هاي نوين مي توان از شبكه هاي هوشمند، اينترنت اشياء و سیستم‌های نوین دیجیتال نام برد كه در این مقاله ضمن اشاره به نقش اینترنت اشیاء در مدیریت وبهبود کیفیت وکاهش تلفات به تاثیر شگرف این تکنولوژی در مبحث کاهش خسارات وصدمات پرداخته تا بتوان به عنوان نمونه ای برای استفاده در شبکه قدرت مورد استفاده قرار گیرد.


کلمات کلیدی :


اینترنت اشیاء، افزایش بهره وری، بهبود و ارتقاء کیفیت برق ،پیک سایی، نظارت ومدیریت هوشمنددانلود همه ی فایلهای مقالات این شماره
شماره های منتشر شده
دوره 8 ، شماره 4
دوره 8 ، شماره 3
دوره 8 ، شماره 2
دوره 8 ، شماره 1
دوره 7 ، شماره 4
دوره 7 ، شماره 3
دوره 7 ، شماره 2
دوره 7 ، شماره 1
دوره 6 ، شماره 2
دوره 6 ، شماره 1
دوره 5 ، شماره 1
دوره 4 ، شماره 1
دوره 3 ، شماره 2
دوره 3 ، شماره 1
دوره 2 ، شماره 2
دوره 2 ، شماره 1
دوره 1 ، شماره 1
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای نشريه کیفیت وبهره وری محفوظ می باشد .