English
نشريه کیفیت وبهره وری
مشاهده مقالات شماره
 دوره7،شماره2 (سال هفتم تابستان 1397/1397) ،پیاپی21
دانلود همه ی فایلهای مقالات این شماره
 
1

نقش استرس در بهره وری یک سازمان

( 131 بازدید )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 2 - شماره پیاپی 21
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


از استرس به عنوان یک عامل کاهنده کارایی و انگیزه نیروی انسانی نام برده می شود و راهکارهایی برای کاهش استرس ارائه داده شده است.


کلمات کلیدی :


استرس، بهره وری، کیفیت، شاخصه
2

قابلیت داده‌های پانلی درتشخیص نقطه تغییر و ارتقا کیفیت و بهره وری

( 139 بازدید ) ( 2 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 2 - شماره پیاپی 21
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


تجزیه‌وتحلیل نقطه تغییر به مدیران کمک می‌کند تا زمانی را که یک فرآیند تحت تأثیر شرایط غیرطبیعی قرارگرفته است را به‌طور اثربخش شناسایی کند. شناسایی نقطه تغییر موجب می‌شود که امکان بازگشت فرآیند به کیفیت مطلوب فراهم گردد. وجود هم‌زمان داده‌های مقطعی و داده‌های سری زمانی در یک فرآیند، شرایط پیچیده‌تری را برای داده‌های در دسترس برای شناسایی نقطه تغییر فراهم می‌آورد. این نوع داده‌ها را داده‌های پانلی می‌نامند. توانایی تجزیه‌وتحلیل نقطه تغییر در داده‌های پانلی، انعطاف‌پذیری مدیران برای اتخاذ تصمیمات اثربخش را برای ارتقا کیفیت و بهره‌وری افزایش می‌دهد. این مقاله درصدد است که ضمن بررسی روش‌های مختلف شناسایی نقطه تغییر در داده‌های پانلی، چگونگی استفاده از آن‌ها را در شرایط واقعی نشان دهد. این مقاله با مقایسه توانایی روش‌های معرفی‌شده در ادبیات بر اساس شاخص‌های ارزیابی، برتری‌های هر یک از آن‌ها را برای استفاده بهتر در شرایط واقعی به تصویر می‌کشد.


کلمات کلیدی :


داده‌های پانلی، نقطه تغییر3

آناليز فني، اقتصادي و زيست محيطي مبتني بر سناريوهاي مختلف جهت بكارگيري از نيروگاه­هاي CHPدر شهرك­هاي مسكوني به منظور افزايش بهره­وري

( 127 بازدید )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 2 - شماره پیاپی 21
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


در سال­هاي اخير با توجه به مزاياي فراواني كه مولدهاي توليد همزمان برق و حرارت براي شبكه به همراه دارند و همچنين سياست­هاي تشويقي دولت، احداث نيروگاه­هاي توليد همزمان برق و حرارت در كشور گسترش يافته است. يكي از چالش­هاي مهم شهرك­هاي مسكوني تامين انرژي مورد نياز و افزايش بهره­وري مي­باشد. در اين مقاله به بررسي فني، اقتصادي و زيست محيطي استفاده از مولدهاي توليد همزمان برق و حرارت در شهرك­هاي مسكوني بصورت خودتأمين و متصل به شبكه پرداخته خواهد شد. براي اين منظور در يك شهرك مسكوني واقعي ابتدا بار الكتريكي و حرارتي برآورد گرديده و سپس سناريوهاي موجود براي تامين انرژي مورد نياز اين شهرك تعيين و ارزيابي شده­اند. در نهايت با مقايسه سناريوهاي مطرح شده از لحاظ فني و اقتصادي گزينه ارجح جهت تأمين انرژي مورد نياز شهرك مشخص شده است.


کلمات کلیدی :


آنالیز فنی، اقتصادی، زیست محیطی، نیروگاه CHP4

بررسي ارتباط تيپ­هاي شخصيتي كاركنان باعملكرد شغلي آنان جهت بهبود درسازمان (مطالعه موردی سازمان های دولتی شهر بافت)

( 128 بازدید )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 2 - شماره پیاپی 21
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


همه انسان ها دارای شخصیت هستند ونحوه رفتار وعملکرد آنهاریشه درشخصیت داردبنابراین بین شخصیت وعملکرد ارتباط وجود دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط بين تيپ هاي شخصيتي كاركنان با عملكرد شغلي آنان جهت بهبود ارتباط درسازمان انجام شده است. در اين مطالعه که به روش همبستگی انجام شده ،220نفر از کارکنان سازمان های دولتی شهر بافتکه بیش ازچهل نفر جمعیت دارند  به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند .براي سنجش تيپ شخصيتي، کارکنان پرسشنامه 90 سؤالي آيسنك (EPQ) وبراي سنجش عملكرد، سرپرستان  فرم ارزشيابي كاركنان دولت راتکمیل نموده اند.داده ها با آزمون های خی دو ،همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه خطی مورد بررسی قرار گرفت .


کلمات کلیدی :


تيپ شخصيتي ، عملكرد شغلي، برونگرايي، روان پريشي، روان نژندي ، مقبوليت اجتماعي5

نقش خلاقیت در ارتقاء بهره وری سازمان

( 129 بازدید )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 2 - شماره پیاپی 21
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است.این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است.در این بین نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانها  و از حساسیت بالا برخوردار است.عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است.به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود.در این پژوهش به بررسی نقش خلاقیت در بهره وری سازمان و  عوامل اصلی ایجاد خلاقیت در بین نیروهای انسانی  و نقش تأثیرگذار مدیران در ایجاد این عامل پرداخته ایم.


کلمات کلیدی :


بهره وری سازمان ، خلاقیت ، کارکنان
6

بررسی عوامل موثر بر  افزایش بهره وری نیروی انسانی در شرکت برق

( 126 بازدید )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 2 - شماره پیاپی 21
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


جهانی شدن باعث تغییرات شگرفی در ساختار سازمان‌ها شده‌ است، سازمان‌ها باید به منظور دستیابی به مزیت رقابتی از مجموعه رویکردها و فنون نوین مدیریت عملیات استفاده کنند. یكی از این رویكردهاكه به سازمان‌ها در رقابت یاری رسانده، رویكرد های مرتبط با مدیریت منابع انسانی است . منابع انسانی اعم از کارکنان و مدیران، با ارزش ترین سرمایه های  هر سازمانی محسوب می­شوند و باید  رسالت  هر سازمانی  ایجاد فرصت مناسب برای رشد و افزایش بهره وری آنان باشد. با توجه به اهمیت بهره وری نیروی انسانی در سازمان، این پژوهش به  دنبال بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنعت برق می­باشد. متغیرهای این پژوهش بعد از شناسایی درچهار دسته زیر طبقه بندی شدند :1. عوامل فردی2. عوامل سازمانی یا مدیریتی3. عوامل مربوط به حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات4. عوامل مربوط به محیط سازمانی. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.


کلمات کلیدی :


نیروی انسانی، بهره وری، بهره وری نیروی انسانی،عوامل فردی، عوامل سازمانی یا مدیریتی، عوامل مربوط به حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات، عوامل مربوط به محیط سازمانی7

اندازهگیری قابلیت اطمینان و دسترسپذیری زیرسیستم تپچنجر با رویکردهای مارکوف و شبیه‌سازی

( 122 بازدید )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 2 - شماره پیاپی 21
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


قابلیت اطمینان و احتمال دسترس­پذیری از جمله شاخص­های مهم در ارزیابی عملکرد سیستم­ها و تجهیزات مختلف می­باشد. مهم­ترین و حیاتی­ترین جزء سیستم تجهیزات پست‌های برق، ترانسفورماتور قدرت است و زیرسیستم تپچنجر ترانس که وظیفه تنظیم ولتاژ را برعهده دارد، مهمترین جزء ترانسفورماتور است. در این مقاله، داده سه سال خرابی شش تپچنجر به منظور اندازهگیری قابلیت اطمینان و احتمال دسترس‌پذیری آن جمعآوری شده است. ضمن تعیین تابع قابلیت اطمینان این زیرسیستم، از رویکرد زنجیره مارکوف و شبیهسازی برای محاسبه مقدار احتمال دسترس‌پذیری استفاده شده است. نشان داده شده که زمان کارکرد تا خرابی این زیرسیستم دارای توزیع نمایی با میانگین شش هزار ساعت است. نتایج استفاده از زنجیره مارکوف و شبیهسازی نیز نشان میدهد که بیش از 95 درصد مواقع این زیرسیستم در دسترس است و باید برای حدود 5 درصد مواقعی که این زیرسیستم در اختیار نیست، برنامهریزی کرد.


کلمات کلیدی :


اندازه گیری، اطمینان، تپ چنجر، مارکوفدانلود همه ی فایلهای مقالات این شماره
شماره های منتشر شده
دوره 8 ، شماره 4
دوره 8 ، شماره 3
دوره 8 ، شماره 2
دوره 8 ، شماره 1
دوره 7 ، شماره 4
دوره 7 ، شماره 3
دوره 7 ، شماره 2
دوره 7 ، شماره 1
دوره 6 ، شماره 2
دوره 6 ، شماره 1
دوره 5 ، شماره 1
دوره 4 ، شماره 1
دوره 3 ، شماره 2
دوره 3 ، شماره 1
دوره 2 ، شماره 2
دوره 2 ، شماره 1
دوره 1 ، شماره 1
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای نشريه کیفیت وبهره وری محفوظ می باشد .