نشریه کیفیت و بهره وری- درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/22 | 

نشریه علمی کیفیت و بهره وری 

Quality and Productivity Journal

صاحب امتیاز: انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
مدیر مسئول: حسین مهریان اصفهانی
سردبیر: مسعود علی اکبر گلکار
مدیراجرایی: منیره وفا
شاپا چاپی: ISSN ۲۶۷۶-۶۴۲۶  
شاپا الکترونیکی:  ISSN ۲۷۱۷-۲۴۴۹
 
ترتیب انتشار: فصلنامه

نشانی مطلب در وبگاه نشریه کیفیت و بهره وری:
http://qpj.ir/find-1.40.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب