نشریه کیفیت و بهره وری- محورها
محورها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/22 | 

محورهای نشریه کیفیت و بهره وری

  • توسعه کیفیت و بهره وری

  - خصوصی سازی و ارتقاء بهره وری و کیفیت
  - تفکر استراتژیک در ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت محصولات و خدمات
  - ارتقاء توان اجرایی سازمانها Execution
  - بهره وری و مدیریت بهینه منابع سازمانی
  - توسعه و ارتقاء سرمایه انسانی زیر ساخت مناسب برای افزایش بهره وری منابع در دسترس
  - تجارب و مدلهای نوین مدیریت بنگاههای تجاری مبتنی بر توسعه و بهبود بهره وری
 -  مدیریت دانش و بهره وری سازمانی
 - علوم داده و مدیریت کیفیت و بهره وری

  •   اندازه گیری، تحلیل و کنترل کیفیت و بهره وری

  - مدلهای نظارت، کنترل و مانیتورینگ سیستم های کیفیت و یهره وری
  - ساختارهای اندازه گیری، بهبود و ارتقاء بهره وری و کیفیت در بنگاههای تجاری
  - روشهای اندازه گیری و توسعه شاخص های کلیدی عملکرد
 

  • بهبود و ارتقاء کیفیت و بهره وری

  - افزایش توان رقابتی سازمان در بازارهای داخلی و بین المللی با تکنیک افزایش بهره وری و کیفیت
  - الگوهای مناسب برای افزایش همزمان بهره وری و کیفیت
  - بهره وری و مدیریت عملکرد سازمانی
  - روشها و متدهای نوین ارتقاء بهره وری و توسعه کیفیت در سازمان
  - افزایش بهره وری سازمان مبتنی بر افزایش بهره وری و توسعه عملکرد فرآیندهای کسب و کار
-    ارتقاء بهره وری انرژی
-  نقش سامانه های هوشمند در ارتقاء بهره وری
-  نقش سامانه های اطلاعاتی و زنجیره بلوکی  در ارتقاء کیفیت و بهره وری
 
 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه کیفیت و بهره وری:
http://qpj.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب